متاسفانه در سال 1399 از ظرفیت لازم برای سرمایه گذاری در پروژهای شما برخوردار نیستیم