ــــــــــــــــــ INVESTING ــــــــــــــــــ
سرمایه گذاری
ــــــــــــــــــ PRODUCTION ــــــــــــــــــــ
تهیه و تولید
ــــــــــــــــــ DISTRIBUTION ــــــــــــــــــ
پخش و بازار یابی